Księgi rachunkowe

 

• Obsługa Sp. z o.o., spółek jawnych, fundacji, stowarzyszeń

 

• Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 

• Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, INTRASTAT

 

• Sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu

 

• Sporządzanie sprawozdań do PFRON i Urzędu Statystycznego

 

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji

 

• Wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów

 

• Opracowanie zakładowego planu kont
 realizacja:         _